วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หลักการออกแบบเว็บ (Web desining)

1. ความหมายของเว็           
         งานออกแบบเว็บกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนหลายคน และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างเว็บก็คือความสวยงาม จะต้องมีปัจจัยดังนี้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บ
1.2 ความสำคัญของเว็บ
1.3 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บและพัฒนาเว็บ

2. ประเภทของเว็บ
         ในการออกแบบและพัฒนาเว็บจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ที่แน่นอนก่อนว่าต้องการสื่ออะไร และกลุ่มไหนที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะสามารถเริ่มออกแบบสร้างเว็บได้

3. องค์ประกอบทั่วไปของเว็บ
3.1 โลโก้ (Logo) คือสิ่งหนึ่งที่จำเป็นของเว็บที่ควรจะมีเพราะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือตัวแทนของเว็บ
3.2 ส่วนหัวของเว็บ (Header)
3.3 ส่วนเมนูหลัก  (Link Menu)
3.4 ส่วนเนื้อหา  (Body)
3.5 ส่วนล่างสุด  (Footer)
3.6 แบนเนอร์  (Banner)


4. การแบ่งพื้นที่ให้เก็บเว็บเพจ  
         การแบ่งเพจของแต่ละเว็บเพจสามารถแบ่งได้ดังนี้
4.1 Logo  สัญลักษณ์  หรือสื่อแทนองค์กร
4.2 Header  ส่วนหัวสำหรับออกแบบกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว
4.3 Body  ส่วนเนื้อหา เพื่อนำเข้าสู่รายละเอียดต่างๆ
4.4 Menu  ส่วนสำหรับลิงค์ไปยังเนื้อหาต่างๆ
4.5 Footer  ส่วนท้ายบอกลิขสิทธิ์ หรือที่อยู่ตอบกลับ


5.หลักการออกแบบเว็บ (Web Design Principle)
5.1 มีการออกแบบโครงสร้างที่ดี
5.2 มีการออกแบบหน้าของเว็บที่ดี
5.3 มีการกำหนดเป้าหมายของเว็บที่ชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น