วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ

ผู้ดูแลระบบ หมายความว่า "ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ "
ระบบปฏิบัติการ คือ เพื่อเป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน โดยทำหน้าที่ในการในการจัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ "โปรแกรมประยุกต์"
บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบปฏิบัติการ
- บุคคลที่ถูกว่าจ้างเพื่อที่จะดูและจัดการระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้ดูแลจะทำหน้าที่ติดตั้ง ตอบคำถาม ดูแลเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ
- ควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
-ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมาประสิทธิภาพ
ที่มาของข้อมูล
http://zeepoty.tripod.com/Data1/2.htm
http://www.kruchanpen.com/network/os.htm#a

นาวสาว สุพัตรา ถนอมพลกรัง เลขที่24 พณ.3/12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น